Tájékoztató és vállalási feltételek

Tájékoztató, Vállalási feltételek és Képzési díjtáblázat a Tanuló részére

/ 179/2011. (IX.2.) Korm rendelet 5/A.§ értelmében, KAV Vizsgaszabályzata alapján /

Fknysz: B/2020/007225

Képzőszerv neve:      Index3000 Autósiskola
Címe:                              5600 Békéscsaba Thököly utca 6.
Telefonszáma:           +36 30 9582 533, 06-66-322-509
E-mail :                          index3000autosiskola@gmail.com www.index3000.hu

A vállalkozás formája:                                                    egyéni vállalkozás
Vállalkozás nyilvántartási száma:                            6217117
Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: B/2020/007225
Kamarai nyilvántartás száma:                                    130685/3/2012/BMKIK
Iskolavezető neve:                                                           Dékány Zsigmond
Ügyfélfogadó helyiség címe:                                       5600 Békéscsaba Thököly utca 6.
Telefonszáma:                                                                   +36 30 9582 533
Ügyfélfogadás időpontja:                                             hétfő 12.00 – 20.00 óra
Telephely:                                                                            nincs                     Jelenleg csak „B” kategóriás képzés van.

Tanfolyamra jelentkezés isklavezetőnél:  személyesen, telefonon vagy e-mail útján / dekanyzsigmond49@gmail.com /
A felvételhez PÁV vizsgálat nem szükséges !

Járművezető képzés és Vizsgáztatás átlátható összefoglalása.

A közúti járművezető képzés menete „B” kategória

A közúti járművezető képzés - szinte kizárólag - tanfolyam keretében történik. Az elméleti tanfolyamot tantermi oktatás vagy e-learning tananyagok elsajátítása révén lehet lebonyolítani. Az elméleti képzést elméleti vizsga követi, a sikeres vizsga birtokában kezdhető meg a gyakorlati képzés, amelyet a gyakorlati vizsga követ. Egyes esetekben a jelentkezők tanfolyammentesen tehetnek vizsgát. A közúti járművezetők képzését (képzési engedély alapján, az iskolavezető szakmai irányítása mellett) a képző szervek végzik, ahol a tanfolyamra való jelentkezés történik.
A jelentkezésnek több feltétele is van, ezek az alábbiak:

 • a jelentkező betöltötte a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort,
  vagy
 • tanfolyami képzés esetén a jelentkező ennél az életkornál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, vagy
 • közoktatási intézményben végzett képzés esetén a jelentkező ennél az életkornál legfeljebb 12 hónappal fiatalabb, továbbá
 • a jelentkező megfelel az elméleti vizsgára bocsátás egyes feltételeinek, melyről igazoltan tájékoztatásban részesült
 • a jelentkező a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén a képzés megkezdésekor nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettség meglétéről

Beiskolázás, felvétel feltételei:
Jelenleg „B” kategóriás képzésre lehet jelentkezni!      E-learning képzésre.

A Tanuló nyilatkozik a Felnőttképzési Szerződésben, hogy a Tájékoztatót, Vállalási feltételeket és a Képzési díjakat a honlapról megismerte azt elfogadja. Szükség esetén az Autósiskolában átveheti.

A Tanuló megbízza a Képzőszervet a képzés időszakára adatainak kezelésére a tanfolyam- és vizsgák ügyintézéseinek eseteire, 2016/679 rendelet előírásai alapján végzi. / GDPR /

A képző szerv A Tanuló személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. A képző szerv a résztvevő adatait öt évig tartja nyílván és kezeli. / pl: e-Titán, KAV, Felnőttképzési rendszer… /

 • Az Autósiskola vállalja, hogy a Tanulót a hatályos jogszabályok a KTI és KAV által kiadott rendelkezések, szabályok és tantervek előírásainak megfelelően a járműkategóriás elméleti és gyakorlati vizsgára felkészíti, a vizsgára jelentés feladatait ellátja, a vizsgákon a szükséges mértékben közreműködik a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet alapján.
 • A Tanuló vállalja, hogy a képzési szolgáltatást igénybe veszi, a képzés és a vizsga kötelező előfeltételeit igazolja, a szükséges igazolásokat beszerzi és az Autósiskola részére a meghatározott időpontban átadja.
 • Képzési díj hátralék esetén a képzés szünetel.
 • Tandíjváltozás jogát az Iskola fenntartja.
 • Esetleges Szerződésbontás feltétele, Felek részéről a tartozások kiegyenlítése
 • A Felek megállapodnak abban , hogy a Szerződést bármelyik fél közös megegyezéssel vagy egyoldalúan felmondhatja.
 • Szerződés hatályát veszti, ha a Tanuló a képzési szolgáltatást más Autósiskolánál kívánja folytatni a „Képzési Igazolás” nyomtatvány kiállításával.
 • A szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó sikeres vizsga napján megszűnik.
 • A Felek jogvita esetére kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Alapfokú iskolai végzettség elvégzéséről jelentkezéskor nyilatkozni kell és a „Bizonyítványt” be kell mutatni – a Tanulónak, eredetiben, személyesen - az első kresz-vizsga napjáig - a KAV Békés Vármegyei Vizsgaközpontjában / 3.1.9. a). Békéscsaba Szarvasi u. 107. „B” épület.

Kategória Kor További feltételek
"B" 16 és fél éves kor betöltése orvosi eü. alkalmasság
alapfokú iskolai végzettség

JÁRMŰVEZETŐ VIZSGÁZTATÁS

 • A közúti járművezetők vizsgáztatása „B” kategória
 • A vizsgára bocsáthatóságnak több feltétele is van, melyek teljesülését a vizsgaközpont a vizsgaszervezés és vizsgáztatás során is ellenőriz.
 • Az elméleti és a gyakorlati vizsgákon a Vizsgaközpont vizsgabiztosai
  vizsgáztatnak.
 • Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet.
  Főszabályként mindenki számítógépes elméleti vizsgán vesz részt.
 • A gyakorlati vizsga forgalmi vizsga keretén belül vizsgajárműben történik.
 • Az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló összes
  vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, melyet követően kerülhet sor a vezetői engedély kiállítására.

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

Vizsgára az jelenthető, aki a tanfolyamot elvégezte. E-learning képzés esetén Képzési Igazolással.

Megfelel a leírt korhatárnak és a vizsgadíjat kifizette! Képzőszervvel egyeztettve a sikeres felkészült és a Vizsgaközpont pénztárába befizette a vizsgadíjat. / Szerződés szerint /

Vizsga típus Kategória Kor További feltételek
Elméleti "B" 16 év és 9 hó után ( ideális ) Kresz tanfolyam elvégzése
Gyakorlati "B" 17. év betöltése Sikeres Kresz vizsga

A kresz tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni a vizsgát. Elmulasztása esetén a tanfolyam elévül. 9 hónapon belül tett, esetleges sikertelen vizsga esetében a vizsgajogosultság további 3 hónappal bővül.

12 hónapon túli sikertelenségek esetén a tanfolyamot meg kell ismételni.

Tantárgyak és követelmények:

Alapismeretek - Kresz tanfolyam – E-learning
( Oktatási csomag, amely - 75 tanórában - teljes képzési tematikát biztosítja )
"B"
Közlekedési ismeretek X
Járművezetés elmélete X
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek X

Konzultáció / szükség esetén - díjtalan / helye: Békéscsaba Thököly u. 6.

E-learning esetén otthon, saját lakás ! Jellemző, kedvelt és ajánlott forma!

Járművezetés gyakorlata:
50 perces gyakorlati órák, 2x50 perc/nap
"B"
Alapoktatás / óra 9
Főoktatás /óra / + 1 óra vizsga 20
Jármű Fiat Frande Punto

Gyakorlati oktatás helye: Békés megye, Békéscsaba bel- és külterülete


Vizsgatárgyak

 • Elmélet:  közlekedési alapismeretek, Kresz-vizsga, számítógépen
 • Gyakorlat: „B”: - forgalmi gyakorlati vizsga.

Gyakorlati vizsgára a képzési rendeletben előírtak teljesítése után lehet jelentkezni.

Közlekedésbiztonsági szempontból - vezetőképességről nyilatkozni kell - meg kell felelni!

A forgalmi vizsga kezdetén nyilatkoznia kell, hogy a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban van,
amit aláírásával hitelesít. A vizsga időtartama „B” kategóriában 60 perc. Az idevonatkozó követelményszintet
részletesen a  24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete és mellékletei tartalmazzák.

A bemutatott iratoknak érvényeseknek kell lenniük. Személyazonosító igazolvány vagy útlevél . Érvényesítése a
Tanuló kötelezettsége. Képzés közbeni változást 5 napon belül be kell jelentenie. Lejárt igazolvány a vizsgán
nem fogadható el.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga -a 11§ (1) bekezdésének c, pontja tekintetében két évig érvényes.
24/2005.(IV.21.)GKM rendelet úgy rendelkezik továbbá, hogy: „ A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a
külön jogszabályban előírt gépjármű-vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két
éven belül, az azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó
valamely kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli PÁV vizsgálaton „járművezetésre
pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan
rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető” /Bővebben (41/2004.(IV.7.) GKM rendelet/

Elsősegély-nyújtási ismeretekről tanfolyam és vizsga:

Szükség esetén a képzés időszakában az iskola szervezi. Eü ismeretek igazolásának, vizsga előtti elismertetésében az Iskola tud segíteni. / be kell mutatni! / Igazolt eü ismeretek birtokában a Tanuló kezdeményezheti az ill. közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.
31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, ill. a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő ágazatába tartozó egészségügyi szakképesítések esetében az erről szóló okiratot, diplomát bemutatja elfogadásra az okmányirodában, vagy a Vöröskereszt megyei szervezeténél kezdeményezi a mentesség megállapítását. 2. A Magyar Vöröskereszt által kiadott mentességi dokumentum Megyei/Fővárosi Szervezet fejléces papíron kiadott sorszámozott nyilatkozata arról, hogy a mentesség megállapítását javasoljuk/nem javasoljuk

Vezetői engedély átvétele:

Sikeres forgalmi vizsgát követően a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki és azt elektronikus úton megküldi a közlekedési igazgatási hatóságnak. /Okmányirodának, 14.§ 5.bek. /

- A vezetői engedély igényléséhez, kiállításához szükséges egyéb igazolásokat / pl. orvosi alkalmassági, Eü-vizsgát igazoló kártyát vagy az elfogadásra alkalmas Eü. végzettséget bizonyító okiratot / a közlekedési igazgatási hatóságnál kell bemutatni. / Okmányiroda / Az első vezetői engedély díjmentes.

Nem magyar állampolgár esetében a beiskolázástól kezdve külön előírások érvényesek! /326/2011. (XII.28.)
kormányrendelet

A Tanuló jogai:

 • képzés előtt megismerni a Felnőttképzési Szerződést valamint mellékleteit - Tájékoztatót, Vállalási feltételeket és a Képzési díjtáblázatot
 • egyeztetni a gyakorlati képzés idejét és helyét
 • képzését szüneteltetni továbbá szerződést bontani és három munkanapon belül kiállitott, igazolt teljesítménnyel„Képzési Igazolással” képzőszervet váltani, autósiskolát keresni, folytatni a képzést.
 • kötelező képzési órák után vizsgára jelentését kérni, képzést segítő pótórára igényt tartani, személyesen kérni
 • titok tartást kérni az Autósiskolától a személyiségét érintő kérdésekben
 • panaszt tenni az Iskolavezetőnél vagy a Képzésfelügyelőnél

 

A Tanuló kötelezettségei:

E-learning képzésben részesülők az oktatási csomag szerint.

 • a tanfolyam megkezdése után követően 9 hónapon belül kresz- vizsga eseménynek kell lennie / min. egy vizsga / és 12 hónapon belül sikeres kresz- vizsgával kell zárni az elméleti képzést, különben a tanfolyamot ismételni kell! Automatikusan törli a rendszer.

Sikertelen vizsgák után a tanfolyamot ismételni kell! Automatikusan törli a rendszer.

 • gyakorlati foglalkozásokon vezetőképes állapotban, időben megjelenni /lemondás 48 óra/
 • hozza személyazonossági okmányát, esetleges vezetői engedélyét vagy járművezetői igazolványát, megfelelő szemüvegét, kontakt lencséjét
 • késés esetén az oktatóra 10 percet várni
 • oktatásokon kulturáltan viselkedni és aktívan közreműködni
 • képzési díjat részletekben vagy „egyösszegben” előre személyesen vagy átutalással kifizetni
 • vizsgadíjakat előre személyesen / Iskolavetetőt megbízni / a KAV pénztárába befizetni / Iskola segít…./

 

Képzőszerv jogai:

 • az előírt nyilvántartásokban és okmányokban szereplő adatok kezelése
 • munkavédelmi és közlekedésbiztonsági előírásokat megkövetelni
 • képzési díjhoz, melyet a Szerződés szerint kell megfizetni. Képzési díjváltoztatás jogát fenntartani
  / Hátralék esetén a képzést szüneteltetni /
 • nem együttműködő Tanulóval szerződést bontani
 • nagyfoku gondatlanságból elkövetett károkozásért kártérítést kérni

 

Képzőszerv kötelességei:

 • betartani a Tájékoztatóban, Vállalási feltételekben, Képzési díjtáblázatban és a Szerződésben foglaltakat / index3000.hu /
 • biztosítani a törvények és képzési rendeletek által előírt képzési feltételeket
 • megfelelő képzést és szolgáltatást nyújtani a képzés teljes időszakában
 • bizalmasan kezelni a személyes,különleges adatokat törvényi kötelettség szerint
 • vizsgák helyszínéről és időpontjáról tájékoztatást adni
 • tanulónak a befizetett díjakról bizonylatot adni. „B” kat. kresztanfolyam díj visszaigényléséhez igazolást kiállítani
 • tanuló áthelyezési kérelmét segíteni, teljesített oktatást tételesen igazolni
 • esetleges panaszt kivizsgálni

 

A képzést engedélyező hatóság:
Építési és Közlekedési Minisztérium
Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály
Címe: 1138 Budapest, Váci út 188.
1441 Budapest Pf. 88.
Telefonszám: +36-1-795-1700
email: kepzes-kghf@itm.gov.hu

Felügyeletet ellátó szerv:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Békés Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. Tel.: 06-66-549-340 ;
e-mail: bekes@kavk.hu

Ügyfélfogadás:
hétfő- csütörtök: 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00 óráig , pénteken 8.00 – 12.00 óráig.

 

2024.01.01

Dékány Zsigmond - iskolavezető