Képzési szerződés

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött Dékány Zsigmond Ferenc ev. az Index3000 Autósiskola -mint képző szerv - vezetője / Nyilvántartási szám: 6217117; Székhely: 5600 Békéscsaba Thököly utca 6.;
Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/007225 / valamint

Név: ……………………………………………………………………….. Szül. idő: ……………………..
Állandó lakcím:……………………………………………………………………………, mint Tanuló
között.

E szerződés értelmében az Autósiskola vállalja a fent nevezett Tanuló „B” kategóriás képzését / elméleti alapismeretek és gyakorlati oktatás valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, mint képzés és ügyvitel / az alábbiak szerint.

A képzés megnevezése: „B” kategóriás járművezető-képző tanfolyam

A képzés és óraszáma: E-learning zárt rendszerű távoktatás, amely tartalma 75 óra oktatási és felkészülési anyag valamint legalább 29 tanóra járművezetői gyakorlat + 1 óra forgalmi vizsga. Ezen felül lehetőség van elméleti és gyakorlati pótórák igénybevételére.

A képzés tanegységekre bontott ütemezése: tudásfelmérés, elméleti oktatás, kozultáció, elméleti vizsga, járművezetési gyakorlat, forgalmi vizsga.

A képzés kezdete: ……………………………………………………..

A képzés tervezett illetve lehetséges vége: a Tanuló a sikeres elméleti vizsga után két éven belül tehet sikeres forgalmi vizsgát. Az elméleti képzés sikeres vizsga nélkül egy év után elévül. A KRESZ-tanfolyam vizsga nélkül 9 hónapig érvényes. A teljes képzés így maximálisan 36 hónap lehet.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: a teljes képzés teljesítése, - amely sikeres elméleti és sikeres forgalmi vizsgával fejeződik be – „B” kategóriás vezetői engedély.

A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékeléseknek módja: elméleti és gyakorlati vizsgák
A vizsgára jelentkezés feltételei:

- Elméleti vizsga: legalább 16 és és 9 hónapos életkor, legalább alapfoku iskolai végzettség / 8 általános/, orvosi alkalmassági vélemény, fényképes személyazonosításra alkalmas érvényes hatósági okmány, aláírt jelentkezési lap, , elméleti tanfolyam igazolt elvégzése és a vizsga díj megfizetése.

- Forgalmi vizsga: legalább 17 éves életkor, legalább 29 tanóra és 580 km igazolt járművezetési gyakorlat és vizsga díj megfizetése.

Képzéshez nyújtott támogatás: a sikeres Kresz-vizsga időpontjában 20 év alattiak valamint GYES-en, GYED-en lévők igazolás ellenében 25.000,-Ft állami támogatást kaphatnak az 55/2018.(III. 23.) Korm. rendelet alapján. A sikeres vizsga teljesítéséről az Autósiskola ad igazolást.

A Tanuló vállalja, hogy a képzés ellentételezéséért a jelen szerződés szerinti képzési díjakat megfizeti a képzőszerv részére. A gyakorlati oktatáskor – jogszabályban minimálisan előírt – 30 óra felett lehetőség van további gyakorlati pótórák igénybevételére.

Tanuló e szerződés aláírásásval hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. Elismeri, hogy az Autósiskola által készített Képzési Tájékoztatót, Vállalási feltételeket, Képzési díjtáblázatot és Adatvédelmi tájékoztatót / megtekinhető és átvehető az Autósiskolában illetve megtekinthető a www.index3000.hu honlapon / megismerte és elfogadta.

A Tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul személyes adatainak, adószámának vagy
adóazonosító számának, e-mail címének a felnőttképzési rendszerébe történő
továbbításához.

A Tanuló felhatalmazza az Autósiskolát, hogy vizsgák ügyintézésében és befizetésében
helyette eljárjon.

A Képzési Szerződés az alábbi feltételek szerint bontható fel:

- Az elméleti tanfolyam sikeres vizsga nélkül egy év után elévül. A KRESZ-tanfolyam vizsga nélkül 9 hónapig érvényes. 9 hónapon belül vizsga-eseménynek kell történni. A befizetett képzési és vizsgadíj nem követelhető vissza.Sikeres elméleti vizsga után két éven belül teheti le a forgalmi vizsgáit.

- Tanuló a gyakorlati képzés képzés fázisában a szerződést indoklás nélkül felmondhatja. A gyakorlati képzésre befizetett, de fel nem használt díj visszafizetésre kerül.

Az Autósiskola a szerződést felmondhatja a további képzést megtagadhatja, ha a Tanuló a szolgáltatási díjakat a díjfizetési rendjében leírt határidőre nem fizeti be, a képzésben nem közreműködő.

E szerződés alapján az Autósiskola csak képzési szolgáltatást teljesít. Nem vállal felelősséget a vizsgaeseményekkel, vizsgaeredményekkel, vezetői engedély kiadásával valamint vizsgadíjakkal és a jogszabályváltozásokkal kapcsolatban.

Az Autósiskola vállalja, hogya forgalmi vizsga feltételéül meghatározott vezetési órákat a jogszabályban leírt határidőn belül biztosítja.

Szolgáltatási díjak és díjfizetés rendje:

- első részlet:   35.000,- Ft

Befizetés határidő: a képzésre való beiratkozáskor

Tartalmazza:

- e-learning – 75 órás - oktatási és vizsga-anyagot
- szükség esetén konzultációt
- kresz- könyvet / kölcsönözve /
- ügyintézés és adminisztráció költségeit
- Kresz alapvizsga díját / 4.600,- /

- második és további részletek:   80.000,- Ft / 10 tanóra díja

Részletfizetési lehetőség. 10 tanóránként, előre fizetve

Befizetési határidő: aktuális óraszámok elérésekor

Tartalmazza: - tanterv által követelt oktatást

Vezetési óradíj 1 : 8.000,- Ft / Pótórák esetében is / Pótórák esetében az első forgalmi vizsgáig /

Vezetési óradíj 2 : 8.000,-Ft / Első forgalmi vizsga utáni pótórák esetén /

Forgalmi vizsgadíj: 11.000,- Ft

Befizetési határidő: a forgalmi vizsgára jelentkezéskor

Az Autósiskola képzési díja – kötelező óraszámokkal és elsőre sikeres vizsgákkal:

270.000,- Ft

A szerződésben szereplő díjakat az Autósiskola vezetőjénél lehet befizetni.

Az Autósiskolának jogában áll az első vezetési órától számított 2. hónap után a le nemvezetett óradíjakat módosítani.

A jelen Felnőttképzési Szerződés az aláírásakor lép hatályba és az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk. valamint a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A Felek a jelen Felnőttképzési Szerződést elolvasták és azt mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Békéscsaba, 202………………………………………………….

Tanuló: ………………………………………………………….. PH. Dékány Zsigmond
iskolavezető
Törvényes képviselő: ………………………………………..